Your browser does not support JavaScript!
::  回首頁 /  網站地圖

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
統計分析

職務上應用統計分析

1.   本項業務係依據本府推動應用統計分析實施計畫,對於職務上應用統計分析,酌情辦理。

2.   左列分析僅供參考,請勿發表。