Your browser does not support JavaScript!
::  回首頁 /  網站地圖

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本月統計調查總覽

本月辦理統計調查總覽

行政院主計處鑒於近年社會詐騙案件層出不窮及個人隱私權意識高漲,部分民眾或企業對政府舉辦之統計調查及留置電話產生疑慮,且因欠缺適當管道查證,致影響統計調查作業之進行,主計處已於網站首頁建置「本月辦理統計調查總覽」供民眾連線或向「165反詐騙專線」查詢時應用,以提昇民眾受訪意願。

相關網址本月辦理統計調查總覽